× پیست جدید
به وبسایت شخصی امین محمودی خوش آمدید.
آخرین مطالب بلاگ :
ارائه سرویس استریم همزمان در چند پلتفرم گرفتن اطلاعات یک صفحه وب با استفاده از PHP بروز مشکلات مختلف در شبکه اینترنت ایران آموزش برقراری ارتباط PHP به SQL Server قطعی سرورهای تلگرام روش پاکسازی لینوکس CentOS از فایلهای اضافی معرفی - راه اندازی سرورهای شخصی Git پس از تحریم ایران دانلود نرم افزار Jetbrains PHPStorm + کرک (اطلاعیه مهم) عدم پشتیبانی و خرید به مدت دو ماه 1396/11/29 شروع بکار سرور گیم مسترکینگ32 
منوی اصلی
پنل اعضا
  امین محمودی - ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ۲۳:۵۲ - نمایش ها : 1940 -  Access logs  -  کلون  -  خام  -  دانلود  -  
Mirror of VirtualBox 5.1.28-117968 With Extension Pack & SDK For Windows, Linux & Mac
Uploaded By MasterkinG32.CoM
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mirror Links (With Direct Download Link)  :
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1.28-117968-Win/VirtualBox-5.1.28-117968-Win.exe
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1.28-117968-Win
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1.28-117968-OSX/VirtualBox-5.1.28-117968-OSX.dmg
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1.28-117968-OSX
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1.28-117968-SunOS.tar/VirtualBox-5.1.28-117968-SunOS.tar.gz
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1.28-117968-SunOS.tar
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuzesty_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuzesty_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuzesty_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuyakkety_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuyakkety_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuyakkety_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuyakkety_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuyakkety_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuyakkety_i386
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuxenial_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuxenial_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuxenial_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuwily_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuwily_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuwily_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuwily_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuwily_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuwily_i386
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntutrusty_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntutrusty_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntutrusty_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntutrusty_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntutrusty_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntutrusty_i386
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuprecise_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuprecise_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuprecise_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuprecise_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Ubuntuprecise_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianstretch_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianstretch_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianstretch_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianstretch_i386/
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianjessie_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianjessie_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianjessie_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianjessie_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianjessie_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianjessie_i386
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianwheezy_amd64/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianwheezy_amd64.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianwheezy_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianwheezy_i386/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianwheezy_i386.deb
https://archive.org/details/virtualbox-5.1_5.1.28-117968Debianwheezy_i386
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_openSUSE132-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_openSUSE132-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_openSUSE132-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_openSUSE132-1.i586/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_openSUSE132-1.i586.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_openSUSE132-1.i586
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el6-1.i686/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el6-1.i686.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el6-1.i686
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el6-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el6-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el6-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el7-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el7-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el7-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora25-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora25-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora25-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora24-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora24-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora24-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora22-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora22-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora22-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora25-1.i686/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora25-1.i686.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora25-1.i686
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el5-1.i386/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el5-1.i386.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el5-1.i386
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1.28-117968-Linux_amd64/VirtualBox-5.1.28-117968-Linux_amd64.run
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1.28-117968-Linux_amd64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1.28-117968-Linux_x86/VirtualBox-5.1.28-117968-Linux_x86.run
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1.28-117968-Linux_x86
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el5-1.x86_64/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el5-1.x86_64.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_el5-1.x86_64
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora22-1.i686/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora22-1.i686.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora22-1.i686
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora24-1.i686/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora24-1.i686.rpm
https://archive.org/details/VirtualBox-5.1-5.1.28_117968_fedora24-1.i686
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.1.28-117968/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.1.28-117968.vbox-extpack
https://archive.org/details/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.1.28-117968
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://archive.org/download/VirtualBoxSDK-5.1.28-117968/VirtualBoxSDK-5.1.28-117968.zip
https://archive.org/details/VirtualBoxSDK-5.1.28-117968
---------------------------------------------------------------------------------------------