× پیست جدید
به وبسایت شخصی امین محمودی خوش آمدید.
آخرین مطالب بلاگ :
ارائه سرویس استریم همزمان در چند پلتفرم گرفتن اطلاعات یک صفحه وب با استفاده از PHP بروز مشکلات مختلف در شبکه اینترنت ایران آموزش برقراری ارتباط PHP به SQL Server قطعی سرورهای تلگرام روش پاکسازی لینوکس CentOS از فایلهای اضافی معرفی - راه اندازی سرورهای شخصی Git پس از تحریم ایران دانلود نرم افزار Jetbrains PHPStorm + کرک (اطلاعیه مهم) عدم پشتیبانی و خرید به مدت دو ماه 1396/11/29 شروع بکار سرور گیم مسترکینگ32 
منوی اصلی
پنل اعضا
  مهمان - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۲۱:۴۴ - نمایش ها : 1964 -  Java  -  کلون  -  خام  -  دانلود  -  
import android.support.annotation.Nullable;
import android.util.Base64;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.security.SecureRandom;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

/**
 * AesCipher
 * <p>Encode/Decode text by password using AES-128-CBC algorithm</p>
 */
public class AesCipher {
  public static final int INIT_VECTOR_LENGTH = 16;
  /**
   * @see <a href="https://stackoverflow.com/questions/9655181/how-to-convert-a-byte-array-to-a-hex-string-in-java">how-to-convert-a-byte-array-to-a-hex-string</a>
   */
  private final static char[] hexArray = "0123456789ABCDEF".toCharArray();

  /**
   * Encoded/Decoded data
   */
  protected String data;
  /**
   * Initialization vector value
   */
  protected String initVector;
  /**
   * Error message if operation failed
   */
  protected String errorMessage;

  private AesCipher() {
    super();
  }

  /**
   * AesCipher constructor.
   *
   * @param initVector  Initialization vector value
   * @param data     Encoded/Decoded data
   * @param errorMessage Error message if operation failed
   */
  private AesCipher(@Nullable String initVector, @Nullable String data, @Nullable String errorMessage) {
    super();

    this.initVector = initVector;
    this.data = data;
    this.errorMessage = errorMessage;
  }

  /**
   * Encrypt input text by AES-128-CBC algorithm
   *
   * @param secretKey 16/24/32 -characters secret password
   * @param plainText Text for encryption
   * @return Encoded string or NULL if error
   */
  public static AesCipher encrypt(String secretKey, String plainText) {
    String initVector = null;
    try {
      // Check secret length
      if (!isKeyLengthValid(secretKey)) {
        throw new Exception("Secret key's length must be 128, 192 or 256 bits");
      }

      // Get random initialization vector
      SecureRandom secureRandom = new SecureRandom();
      byte[] initVectorBytes = new byte[INIT_VECTOR_LENGTH / 2];
      secureRandom.nextBytes(initVectorBytes);
      initVector = bytesToHex(initVectorBytes);
      initVectorBytes = initVector.getBytes("UTF-8");

      IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(initVectorBytes);
      SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(secretKey.getBytes("UTF-8"), "AES");

      Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
      cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKeySpec, ivParameterSpec);

      // Encrypt input text
      byte[] encrypted = cipher.doFinal(plainText.getBytes("UTF-8"));

      ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(initVectorBytes.length + encrypted.length);
      byteBuffer.put(initVectorBytes);
      byteBuffer.put(encrypted);

      // Result is base64-encoded string: initVector + encrypted result
      String result = Base64.encodeToString(byteBuffer.array(), Base64.DEFAULT);

      // Return successful encoded object
      return new AesCipher(initVector, result, null);
    } catch (Throwable t) {
      t.printStackTrace();
      // Operation failed
      return new AesCipher(initVector, null, t.getMessage());
    }
  }

  /**
   * Decrypt encoded text by AES-128-CBC algorithm
   *
   * @param secretKey 16/24/32 -characters secret password
   * @param cipherText Encrypted text
   * @return Self object instance with data or error message
   */
  public static AesCipher decrypt(String secretKey, String cipherText) {
    try {
      // Check secret length
      if (!isKeyLengthValid(secretKey)) {
        throw new Exception("Secret key's length must be 128, 192 or 256 bits");
      }

      // Get raw encoded data
      byte[] encrypted = Base64.decode(cipherText, Base64.DEFAULT);

      // Slice initialization vector
      IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(encrypted, 0, INIT_VECTOR_LENGTH);
      // Set secret password
      SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(secretKey.getBytes("UTF-8"), "AES");

      Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
      cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKeySpec, ivParameterSpec);

      // Trying to get decrypted text
      String result = new String(cipher.doFinal(encrypted, INIT_VECTOR_LENGTH, encrypted.length - INIT_VECTOR_LENGTH));

      // Return successful decoded object
      return new AesCipher(bytesToHex(ivParameterSpec.getIV()), result, null);
    } catch (Throwable t) {
      t.printStackTrace();
      // Operation failed
      return new AesCipher(null, null, t.getMessage());
    }
  }

  /**
   * Check that secret password length is valid
   *
   * @param key 16/24/32 -characters secret password
   * @return TRUE if valid, FALSE otherwise
   */
  public static boolean isKeyLengthValid(String key) {
    return key.length() == 16 || key.length() == 24 || key.length() == 32;
  }

  /**
   * Convert Bytes to HEX
   *
   * @param bytes Bytes array
   * @return String with bytes values
   */
  public static String bytesToHex(byte[] bytes) {
    char[] hexChars = new char[bytes.length * 2];
    for (int j = 0; j < bytes.length; j++) {
      int v = bytes[j] & 0xFF;
      hexChars[j * 2] = hexArray[v >>> 4];
      hexChars[j * 2 + 1] = hexArray[v & 0x0F];
    }
    return new String(hexChars);
  }

  /**
   * Get encoded/decoded data
   */
  public String getData() {
    return data;
  }

  /**
   * Get initialization vector value
   */
  public String getInitVector() {
    return initVector;
  }

  /**
   * Get error message
   */
  public String getErrorMessage() {
    return errorMessage;
  }

  /**
   * Check that operation failed
   *
   * @return TRUE if failed, FALSE otherwise
   */
  public boolean hasError() {
    return this.errorMessage != null;
  }

  /**
   * To string return resulting data
   *
   * @return Encoded/decoded data
   */
  public String toString() {
    return getData();
  }
}

// USAGE
String secretKey = "26kozQaKwRuNJ24t";
String text = "Some text";

AesCipher encrypted = AesCipher.encrypt(secretKey, text);
AesCipher decrypted = AesCipher.decrypt(secretKey, encrypted);

encrypted.hasError(); // TRUE if operation failed, FALSE otherwise
encrypted.getData(); // Encoded/Decoded result
encrypted.getInitVector(); // Get used (random if encode) init vector
// decrypted.* has identical methods