× پیست جدید
به وبسایت شخصی امین محمودی خوش آمدید.
آخرین مطالب بلاگ :
ارائه سرویس استریم همزمان در چند پلتفرم گرفتن اطلاعات یک صفحه وب با استفاده از PHP بروز مشکلات مختلف در شبکه اینترنت ایران آموزش برقراری ارتباط PHP به SQL Server قطعی سرورهای تلگرام روش پاکسازی لینوکس CentOS از فایلهای اضافی معرفی - راه اندازی سرورهای شخصی Git پس از تحریم ایران دانلود نرم افزار Jetbrains PHPStorm + کرک (اطلاعیه مهم) عدم پشتیبانی و خرید به مدت دو ماه 1396/11/29 شروع بکار سرور گیم مسترکینگ32 
منوی اصلی
پنل اعضا
  مهمان - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰۲:۳۵ - نمایش ها : 1801 -  هیچکدام  -  کلون  -  خام  -  دانلود  -  
<?php
/**
 * Created by Amin.MasterkinG
 * MasterkinG32.CoM
 * It's not a pro project, it's a sample project ...
 * NO security [NO Input validation check, No SQL Injection Protection]
 * Just add new item [With Create or Duplicate for a old item [Like CLONE]]
 * With SQL Output or Insert into DB
 * Created in 10 min!
 *
 * Installation :
 * Create new php file like : createitem.php into your Web Directory [Local or in your Server (Warning : do not save this file in your server public folder for security reason)]
 * paste this code into your file.
 * Edit your database connection
 * go to : you.com/createitem.php or localhost/createitem.php
 *
 * Have fun :)
 * Tags : Truice, TrinityCore PHP Item creator, Easy Create item for TrinityCore, TrinityCore item editor
 */
define('mysql_HOST','127.0.0.1'); // Your MySQL HOST
define('mysql_PORT','3306'); // Your MySQL HOST PORT
define('mysql_USER','dbuser'); // Your MySQL USER
define('mysql_PASS','dbpass'); // Your MySQL PASS
define('mysql_WORLDB','world'); // Your MySQL Game World DB
define('Output_TYPE','1'); // 1 = Create on DB, 2 = Print Output SQL [NOT insert to DB]
function get_data($name)
{
  $out = "";
  if(isset($_POST[$name]))
  {
    return $_POST[$name];
  }
  return $out;
}
function get_dataIF($name)
{
  if(isset($_POST[$name]))
  {
    return 1;
  }
  return 0;
}
$db = mysqli_connect(mysql_HOST,mysql_USER,mysql_PASS,mysql_WORLDB,mysql_PORT) or die("DB ERR");
if(!empty($_POST["submit"]))
{
  $QUERY = "";
  $Q_D = "";
  $Q_V = "";
  foreach($_POST as $key => $value)
  {
    if($key=="submit")
    {
      continue;
    }
    $Q_D .= ",$key";
    $Q_V .= ",'$value'";
  }
  $Q_V = trim($Q_V,',');
  $Q_D = trim($Q_D,',');
  $QUERY = "INSERT into item_template ($Q_D) VALUES ($Q_V);";
  if(Output_TYPE == 1)
  {
    mysqli_query($db,$QUERY);
    echo "<h1>DONE, Item added to your server :)</h1>";
  }else{
    echo "QUERY out : <BR><textarea cols='250' rows='10'>".$QUERY."</textarea><hr>";
  }
}
if(!empty($_POST["loadfromitem"]))
{
  if(is_numeric($_POST["loadfromitem"]))
  {
    $Result = mysqli_query($db,"SELECT * from item_template WHERE entry = ".$_POST["loadfromitem"]);
    $_POST = mysqli_fetch_array($Result);
  }
}
?>
<style> *{font-family: Tahoma;
    font-size:12px;}</style>
<form action="" method="post">
  Load Item - Item entry <input type="text" name="loadfromitem"> <input type="submit" value="Load">
</form>
<hr>
<form action="" method="post">
<h3>ITEM :</h3>
<p>entry : <input type="text" name="entry" value="<?php echo get_data('entry');?>" ></p>

<?php if(get_dataIF('class')) {
  echo '<p>Class : '.get_data('class').'</p><input type="hidden" name = "class" value="'.get_data('class').'">';
}else{ ?>
<p>class :
  <select name = "class">
    <option value="0">0 - Consumable</option>
    <option value="1">1 - Container</option>
    <option value="2">2 - Weapon</option>
    <option value="3">3 - Gem</option>
    <option value="4">4 - Armor</option>
    <option value="5">5 - Reagent</option>
    <option value="6">6 - Projectile</option>
    <option value="7">7 - Trade Goods</option>
    <option value="8">8 - Generic(OBSOLETE)</option>
    <option value="9">9 - Recipe</option>
    <option value="10">10 - Money(OBSOLETE)</option>
    <option value="11">11 - Quiver</option>
    <option value="12">12 - Quest</option>
    <option value="13">13 - Key</option>
    <option value="15">14 - Permanent(OBSOLETE)</option>
    <option value="15">15 - Miscellaneous</option>
    <option value="16">16 - Glyph</option>
  </select></p>
<?php } ?>

  <p>subclass : <input type="text" name="subclass" value="<?php echo get_data('subclass');?>" ></p>
  <p>name : <input type="text" name="name" value="<?php echo get_data('name');?>" ></p>
  <p>displayid : <input type="text" name="displayid" value="<?php echo get_data('displayid');?>" ></p>

  <?php if(get_dataIF('Quality')) {
    echo '<p>Quality : '.get_data('Quality').'</p><input type="hidden" name = "Quality" value="'.get_data('Quality').'">';
  }else{ ?>
    <p>Quality :
      <select name = "Quality">
        <option value="0">0 Grey Poor</option>
        <option value="1">1 White Common</option>
        <option value="2">2 Green Uncommon</option>
        <option value="3">3 Blue Rare</option>
        <option value="4">4 Purple Epic</option>
        <option value="5">5 Orange Legendary</option>
        <option value="6">6 Red Artifact</option>
        <option value="7">7 Gold Bind to Account</option>
      </select></p>
  <?php } ?>
  <p>InventoryType : <input type="text" name="InventoryType" value="<?php echo get_data('InventoryType');?>" ></p>
  <?php if(get_dataIF('stat_type1')) {
    echo '<p>stat_type1 : '.get_data('stat_type1').'
        - stat_value1 : <input type="text" name="stat_value1" value="'.get_data('stat_value1').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type1" value="'.get_data('stat_type1').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type1 :
      <select name = "stat_type1">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value1 : <input type="text" name="stat_value1" value="<?php echo get_data('stat_value1');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type2')) {
    echo '<p>stat_type2 : '.get_data('stat_type2').'
        - stat_value2 : <input type="text" name="stat_value2" value="'.get_data('stat_value2').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type2" value="'.get_data('stat_type2').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type2 :
      <select name = "stat_type2">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value2 : <input type="text" name="stat_value2" value="<?php echo get_data('stat_value2');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type3')) {
    echo '<p>stat_type3 : '.get_data('stat_type3').'
        - stat_value3 : <input type="text" name="stat_value3" value="'.get_data('stat_value3').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type3" value="'.get_data('stat_type3').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type3 :
      <select name = "stat_type3">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value3 : <input type="text" name="stat_value3" value="<?php echo get_data('stat_value3');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type4')) {
    echo '<p>stat_type4 : '.get_data('stat_type4').'
        - stat_value4 : <input type="text" name="stat_value4" value="'.get_data('stat_value4').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type4" value="'.get_data('stat_type4').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type4 :
      <select name = "stat_type4">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value4 : <input type="text" name="stat_value4" value="<?php echo get_data('stat_value4');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type5')) {
    echo '<p>stat_type5 : '.get_data('stat_type5').'
        - stat_value5 : <input type="text" name="stat_value5" value="'.get_data('stat_value5').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type5" value="'.get_data('stat_type5').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type5 :
      <select name = "stat_type5">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value5 : <input type="text" name="stat_value5" value="<?php echo get_data('stat_value5');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type6')) {
    echo '<p>stat_type6 : '.get_data('stat_type6').'
        - stat_value6 : <input type="text" name="stat_value6" value="'.get_data('stat_value6').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type6" value="'.get_data('stat_type6').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type6 :
      <select name = "stat_type6">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value6 : <input type="text" name="stat_value6" value="<?php echo get_data('stat_value6');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type7')) {
    echo '<p>stat_type7 : '.get_data('stat_type7').'
        - stat_value7 : <input type="text" name="stat_value7" value="'.get_data('stat_value7').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type7" value="'.get_data('stat_type7').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type7 :
      <select name = "stat_type7">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value7 : <input type="text" name="stat_value7" value="<?php echo get_data('stat_value7');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type8')) {
    echo '<p>stat_type8 : '.get_data('stat_type8').'
        - stat_value8 : <input type="text" name="stat_value8" value="'.get_data('stat_value8').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type8" value="'.get_data('stat_type8').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type8 :
      <select name = "stat_type8">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value8 : <input type="text" name="stat_value8" value="<?php echo get_data('stat_value8');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type9')) {
    echo '<p>stat_type9 : '.get_data('stat_type9').'
        - stat_value9 : <input type="text" name="stat_value9" value="'.get_data('stat_value9').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type9" value="'.get_data('stat_type9').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type9 :
      <select name = "stat_type9">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value9 : <input type="text" name="stat_value9" value="<?php echo get_data('stat_value9');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <?php if(get_dataIF('stat_type10')) {
    echo '<p>stat_type10 : '.get_data('stat_type10').'
        - stat_value10 : <input type="text" name="stat_value10" value="'.get_data('stat_value10').'" >
    </p><input type="hidden" name = "stat_type10" value="'.get_data('stat_type10').'">';
  }else{ ?>
    <p>stat_type10 :
      <select name = "stat_type10">
        <option value='0'>0 - ITEM_MOD_MANA</option><option value='1'>1 - ITEM_MOD_HEALTH</option><option value='3'>3 - ITEM_MOD_AGILITY</option><option value='4'>4 - ITEM_MOD_STRENGTH</option><option value='5'>5 - ITEM_MOD_INTELLECT</option><option value='6'>6 - ITEM_MOD_SPIRIT</option><option value='7'>7 - ITEM_MOD_STAMINA</option><option value='12'>12 - ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING</option><option value='13'>13 - ITEM_MOD_DODGE_RATING</option><option value='14'>14 - ITEM_MOD_PARRY_RATING</option><option value='15'>15 - ITEM_MOD_BLOCK_RATING</option><option value='16'>16 - ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING</option><option value='17'>17 - ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING</option><option value='18'>18 - ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING</option><option value='19'>19 - ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING</option><option value='20'>20 - ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING</option><option value='21'>21 - ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING</option><option value='22'>22 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='23'>23 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='24'>24 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='25'>25 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING</option><option value='26'>26 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING</option><option value='27'>27 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING</option><option value='28'>28 - ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING</option><option value='29'>29 - ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING</option><option value='30'>30 - ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING</option><option value='31'>31 - ITEM_MOD_HIT_RATING</option><option value='32'>32 - ITEM_MOD_CRIT_RATING</option><option value='33'>33 - ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING</option><option value='34'>34 - ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING</option><option value='35'>35 - ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING</option><option value='36'>36 - ITEM_MOD_HASTE_RATING</option><option value='37'>37 - ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING</option><option value='38'>38 - ITEM_MOD_ATTACK_POWER</option><option value='39'>39 - ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER</option><option value='40'>40 - ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3)</option><option value='41'>41 - ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE</option><option value='42'>42 - ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE</option><option value='43'>43 - ITEM_MOD_MANA_REGENERATION</option><option value='44'>44 - ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING</option><option value='45'>45 - ITEM_MOD_SPELL_POWER</option><option value='46'>46 - ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN</option><option value='47'>47 - ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION</option><option value='48'>48 - ITEM_MOD_BLOCK_VALUE</option>
      </select>
      - stat_value10 : <input type="text" name="stat_value10" value="<?php echo get_data('stat_value10');?>" ></p>
  <?php } ?>
  <p>
    dmg_min1 : <input type="text" name="dmg_min1" value="<?php echo get_data('dmg_min1');?>" >
    dmg_max1 : <input type="text" name="dmg_max1" value="<?php echo get_data('dmg_max1');?>" > -
    <?php if(get_dataIF('class')) {
      echo 'dmg_type1 : '.get_data('dmg_type1').'<input type="hidden" name = "dmg_type1" value="'.get_data('dmg_type1').'">';
    }else{ ?>dmg_type1 :
      <select name = "dmg_type1">
        <option value="0">0 - Physical</option>
        <option value="1">1 - Holy</option>
        <option value="2">2 - Fire</option>
        <option value="3">3 - Nature</option>
        <option value="4">4 - Frost</option>
        <option value="5">5 - Shadow</option>
        <option value="6">6 - Arcane</option>
      </select><?php } ?>
  </p>
  <p>
    dmg_min2 : <input type="text" name="dmg_min2" value="<?php echo get_data('dmg_min2');?>" >
    dmg_max2 : <input type="text" name="dmg_max2" value="<?php echo get_data('dmg_max2');?>" > -
    <?php if(get_dataIF('class')) {
      echo 'dmg_type2 : '.get_data('dmg_type2').'<input type="hidden" name = "dmg_type2" value="'.get_data('dmg_type2').'">';
    }else{ ?>dmg_type2 :
      <select name = "dmg_type2">
        <option value="0">0 - Physical</option>
        <option value="1">1 - Holy</option>
        <option value="2">2 - Fire</option>
        <option value="3">3 - Nature</option>
        <option value="4">4 - Frost</option>
        <option value="5">5 - Shadow</option>
        <option value="6">6 - Arcane</option>
      </select><?php } ?>
  </p>
  <p>armor : <input type="text" name="armor" value="<?php echo get_data('armor');?>" ></p>
  <p>holy_res : <input type="text" name="holy_res" value="<?php echo get_data('holy_res');?>" ></p>
  <p>fire_res : <input type="text" name="fire_res" value="<?php echo get_data('fire_res');?>" ></p>
  <p>nature_res : <input type="text" name="nature_res" value="<?php echo get_data('nature_res');?>" ></p>
  <p>frost_res : <input type="text" name="frost_res" value="<?php echo get_data('frost_res');?>" ></p>
  <p>shadow_res : <input type="text" name="shadow_res" value="<?php echo get_data('shadow_res');?>" ></p>
  <p>arcane_res : <input type="text" name="arcane_res" value="<?php echo get_data('arcane_res');?>" ></p>
  <p>delay : <input type="text" name="delay" value="<?php echo get_data('delay');?>" ></p>
  <p>ammo_type : <input type="text" name="ammo_type" value="<?php echo get_data('ammo_type');?>" ></p>
  <p>RangedModRange : <input type="text" name="RangedModRange" value="<?php echo get_data('RangedModRange');?>" ></p>
  <p>bonding : <input type="text" name="bonding" value="<?php echo get_data('bonding');?>" ></p>
  <p>description : <input type="text" name="description" value="<?php echo get_data('description');?>" ></p>
  <p>Material : <input type="text" name="Material" value="<?php echo get_data('Material');?>" ></p>
  <p>sheath : <input type="text" name="sheath" value="<?php echo get_data('sheath');?>" ></p>
  <p>MaxDurability : <input type="text" name="MaxDurability" value="<?php echo get_data('MaxDurability');?>" ></p>
  <p>BagFamily : <input type="text" name="BagFamily" value="<?php echo get_data('BagFamily');?>" ></p>
  <p>duration : <input type="text" name="duration" value="<?php echo get_data('duration');?>" ></p>
  <p>ItemLevel : <input type="text" name="ItemLevel" value="<?php echo get_data('ItemLevel');?>" ></p>
  <p>RequiredLevel : <input type="text" name="RequiredLevel" value="<?php echo get_data('RequiredLevel');?>" ></p>
  <HR>

<input type="submit" name="submit" value="create">
</form>
<a href="">Reload PAGE</a>
<h3 style="text-align: center;">Created by Amin.MasterkinG</h3>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://masterking32.com">MasterkinG32.CoM</a></h3>